De Ultieme Digitale Handtekening Gids

Wat is een Digitale Handtekening?

De ene digitale handtekening is de andere niet. Er zijn veel verschillende termen voor deze soort van handtekeningen, ze zijn bekend als Online Handtekening, Elektronische Handtekening, Online Handtekening en de Digitale Handtekening. In deze gids houden wij het op de term Digitale handtekening. Zoals je misschien al weet zijn er drie verschillende varianten Digitale handtekeningen. Deze heten de “Standaard Digitale Handtekening”, “Geavanceerde Digitale Handtekeningen” en de “Gekwalificeerde Digitale Handtekening”. We gaan ze allemaal langs terwijl we de voor en nadelen benoemen.

Standaard Digitale handtekening

Deze variant is de meest eenvoudige handtekening om te maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld ingescande handtekeningen die via de scanner zijn verstuurd. Zolang er maar een elektronisch apparaat tijdens het teken process wordt gebruikt, wordt deze gezien als een standaard digitale handtekening. 

Voordelen:

 • Zijn vaak goedkoper dan de andere varianten
 • Super snel en eenvoudig tekenen

Nadelen:

 • Zijn is sommige gevallen niet legaal of rechtsgeldig
 • Zijn in sommige gevallen niet veilig omdat encryptie niet verplicht is bij deze definitie

Geavanceerde Digitale handtekening

De geavanceerde variant is een stukje ingewikkelder dan de standaard variant. Zo is deze variant 100% digitaal gezet door middel van speciale software. Ook zorgd deze software er voor dat beide partijen juist zijn geïdentificeerd. Dit doen zijn door een asymmetrische encryptie code, een zogeheten Public Key Identifier (PKI). 

Voordelen:

 • Zijn in de meeste gevallen rechtsgeldig
 • PKI’s zijn door heel Europa en een groot deel van de wereld erkent.

Nadelen:

 • De PKI certificaten moet door een speciale service worden uitgegeven die de encryptie maken. Hierdoor door het sturen van een contract iets langer
 • Deze vorm van handtekening kost vaak meer als de standaard variant

Gekwalificeerde Digitale handtekening

Uiteindelijk komen we aan bij de meest veilige vorm van digitale handtekeningen, de gekwalificeerde digitale handtekening. Een handtekening in deze vorm behoudt zijn rechtsgeldigheid door middel van een certificaat. Dit certificaat wordt uitgegeven voor een Trusted Third Party (TTP) welke geregistreerd zijn bij het ACM. Deze handtekeningen worden gegenereerd door middel van ‘veilige middelen’ waaronder een USB stick met speciale software of een smartcard onder vallen. Deze veilige middelen zijn als het ware het fysieke bewijs dat de persoon die ondertekent de persoon is die hij zegt te zijn.

Voordelen:

 • De veiligste variant van de contractsoorten
 • Weet zeker met wie je zaken doet

Nadelen:

 • Significant duurder dan de andere varianten
 • Er is altijd een ‘veilig middel’ nodig om te tekenen, tekenen via een app of mobiele telefoon is hierdoor niet van toepassing.

Zijn Digitale Handtekeningen Legaal in Nederland?

In het kort, zeker te weten! Maar we willen natuurlijk de details weten waarom ze dan legaal zijn. De grondslag van het legaal gebruiken van digitale handtekeningen ligt bij de eIDAS. Een quote van hun website: eIDAS staat voor ‘Electronic Identities And Trust Services’. Met eIDAS hebben de Europese lidstaten afgesproken om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken. Zo wordt het makkelijker om binnen Europa grensoverschrijdend zaken te doen.”

De eIDAS geeft handvatten en regels om legaal zaken te doen met andere landen in Europa. Hierdoor is het mogelijk om voor een Nederlands bedrijf zaken te doen met een Portugees bedrijf en andersom. Natuurlijk betekend dit ook dat Nederlandse bedrijven onderling legaal contracten kunnen versturen. Wat centraal staan bij de eIDAS is dat beide partijen geidentificeert zijn. Nadat de eIDAS ook in Nederland van toepassing werd is ons wetboek hierop aangepast en erkent Nederland de drie soorten handtekeningen die we hier boven hebben genoemd; de standaard, geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen.

Gelden Digitale Handtekeningen in een rechtszaak?

Op grond van artikel 152 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is iedereen in Nederland vrij om alle vormen van bewijs in te dienen. Onafhankelijk van wat dit is. Als het om een contract gaat heeft het origineel meer bewijskracht dan een kopie omdat bij het origineel kan worden uitgesloten dat er aanpassingen zijn gedaan. In een digitale vorm is dit ook van toepassing. Als er bewijs kan worden geleverd dat het digitale bestand een origineel is (er geen aanpassingen zijn aangebracht) via een ‘duurzame bestandsdrager’, dan geld deze als bewijskrachtig. Zo zou een PDF bestand als bewijskrachtig gezien kunnen worden zolang hier een ‘audit’ of ‘logboek’ aan vast zit waarin alle handelingen zijn vast gelegd en dit origineel uit een beveiligde of encrypted omgeving komt. 

Zijn Digitale Handtekeningen rechtsgeldig?

De combinatie van artikel 152 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Europese standaard welke de eIDAS stelt maakt het mogelijk dat Digitale handtekeningen rechtsgeldig zijn in Nederland maar ook in Europa. Zo zijn er in Engeland al rechtszaken gewonnen dankzij digitale handtekeningen maar ook in Nederland zijn al successen geboekt. We zijn dit hoofdstuk begonnen met de vraag ok digitale handtekeningen legaal zijn in Nederland. Het antwoord is nog steeds hetzelfde, een overtuigend ja!

Signable Legaliteit Video

Digitale handtekeningen in Duitsland gebruiken

Duitsland heeft de elektronische handtekeningen sinds 2001 wettelijk erkend. Meer recentelijk zijn bij de introductie van eIDAS in juli 2016 deze voorschriften in heel Europa gestandaardiseerd.

Juridisch model

Duitsland werkt met een burgerlijk rechtssysteem welke afkomstig is van het Romeinse recht. Burgerlijke rechtssystemen zijn gebaseerd op:

 • Een schriftelijke grondwet op basis van specifieke codes (bijv. Burgerlijk wetboek, codes voor vennootschapsrecht, administratief recht, belastingrecht en grondwettelijk recht) met behoud van basisrechten en plichten.
 • Er is weinig ruimte voor rechterlijke wetgeving in burgerlijke, straf- en handelsrechtbanken (alleen wetgevende bepalingen worden als bindend voor iedereen beschouwd).
 • In sommige civielrechtelijke systemen, b.v. Duitsland, hebben geschriften van rechtsgeleerden grote invloed op de rechtbanken.
 • Rechtbanken die specifiek zijn voor de onderliggende codes – er zijn daarom meestal afzonderlijke constitutionele rechtbanken, administratieve rechtbanken en burgerlijke rechtbanken.
 • Minder contractvrijheid – veel bepalingen zijn wettelijk vastgelegd in een contract en partijen kunnen niet uit bepaalde bepalingen contracteren.

Een burgerlijk rechtssysteem is over het algemeen normaler dan een gemeen-recht-systeem.

Er zijn een aantal bepalingen geïmpliceerd in een contract onder het burgerlijk rechtssysteem – dit zal er vaak toe leiden dat een contract korter is dan een contract in een land van gemeen recht.

Juridische classificatie

Het juridische model van Duitsland is gelaagd. Dit betekent dat gekwalificeerde elektronische handtekeningen wordt gezien als een legaal type e-handtekening. Dit betekent niet dat een niet-gekwalificeerde handtekening niet voor de rechtbank kan worden ingediend, maar er is aanvullend bewijs voor nodig.

Volledige samenvatting

Volgens de Duitse wetgeving (Sec. 125 en Sec. 126 Duits burgerlijk wetboek) wordt benadrukt dat contracten geen handgeschreven handtekening nodig hebben om als geloofwaardig te worden beschouwd. Ze worden als dusdanig beschouwd, zolang als wettelijk bekwame personen een overeenkomst hebben bereikt (dit kan zijn door mondeling, elektronisch of fysiek te ondertekenen en staat bekend als “toestemmingsbeginsel”).

Digitale handtekeningen in België gebruiken

België heeft sinds 20 Oktober 2000 wettelijk erkende e-handtekeningen. Uiteraard zijn ook zij meegegaan met de eIDAS verordening.

Juridisch model

België werkt volgens burgerlijk rechtssystemen, net als België, welke afkomstig zijn van het Romeinse recht. Burgerlijk rechtssystemen zijn gebaseerd op:

 • Een geschreven grondwet op basis van specifieke codes (Burgerlijk wetboek, codes voor vennootschapsrecht, administratief recht, belastingrecht en grondwettelijk recht) met behoud van rechten en plichten.
 • Er is weinig ruimte weggelegd voor rechterlijke wetgeving in burgerlijke, straf- en handelsrechtbanken.
 • In bepaalde civielrechtelijke systemen, b.v. Frankrijk, hebben geschriften van rechtsgeleerden grote invloed op de rechtbanken.
 • Rechtbanken die specifiek zijn voor de onderliggende sectors – zoals constitutionele rechtbanken, administratieve rechtbanken en burgerlijke rechtbanken.
 • Minder contractvrijheid in vergelijking met de gemeen-recht-systemen – veel bepalingen zijn wettelijk vastgelegd in een contract en partijen kunnen niet uit bepaalde bepalingen contracteren.

Juridische classificatie

Het juridische model van België is gelaagd. Dit betekent dat gekwalificeerde elektronische handtekeningen wordt gezien als een legaal type e-handtekening. Dit betekent niet dat een niet-gekwalificeerde handtekening niet voor de rechtbank kan worden ingediend, maar er is aanvullend bewijs voor nodig.

Volledige samenvatting

Volgens de Belgische wetgeving (artikel 1322, lid 2 van het Belgisch burgerlijk wetboek) wordt benadrukt dat contracten geen handgeschreven handtekening nodig hebben om als geloofwaardig te worden beschouwd. Ze worden als dusdanig beschouwd, zolang als wettelijk bekwame personen een overeenkomst hebben bereikt (dit kan zijn door mondeling, elektronisch of fysiek te ondertekenen en staat bekend als “toestemmingsbeginsel”).

Sinds juli 2016 houdt de eIDAS-verordening in dat alle bedrijven in de EU elkaars digitale handtekening regels naleven. Standaardiseren in heel Europa.

Digitale handtekeningen het Verenigd Koninkrijk gebruiken

In het VK zijn elektronische handtekeningen legaal sinds 2000, sinds de invoering van de Electronic Communications Act 2000. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich nu aan de eIDAS-voorschriften van de Europese Unie die in juli 2016 van kracht zijn geworden.

Dit betekent dat Britse bedrijven zich geen zorgen moeten maken over de wettigheid van elektronische handtekeningen en zich bewust moeten zijn van de mogelijkheid om e-handtekeningen te gebruiken voor het ondertekenen van documenten. Signable is een Brits bedrijf van origine, dus dit was voor ons geen verrassing.

Juridisch model

Het juridische model van het Verenigd Koninkrijk is gelaagd. Dit betekent dat gekwalificeerde elektronische handtekeningen legaal geldig en juridisch bindend zijn. Dit betekent niet dat een niet-gekwalificeerde elektronische handtekening niet voor de rechtbank kunnen worden ingediend, maar er is extra bewijs nodig om dit te ondersteunen.

Juridische classificatie

Het VK hanteert een Common Law-systeem dat is gebaseerd op:

 • Rechterlijke beslissingen worden als bindend beschouwd
 • Wetten hebben niet altijd een schriftelijke structuur
 • In de overeenkomst zijn weinig bepalingen wettelijk vastgelegd
 • Over het algemeen is alles toegestaan ​​dat niet uitdrukkelijk bij wet is verboden
 • Er zijn maar weinig bepalingen opgenomen in een contract onder het common law-systeem – het is dus belangrijk om alle voorwaarden te dekken die de relatie tussen de partijen bij een contract in het contract zelf regelen. Dit betekent meestal dat contracten meestal langer zijn dan één in een burgerlijk rechtssysteem land.

Volledige samenvatting

In het Verenigd Koninkrijk zijn handgeschreven handtekeningen niet nodig om een ​​contract als geloofwaardig te beschouwen, en ze zullen als zodanig worden gezien zolang wettelijk bekwame personen een overeenkomst hebben bereikt (dit kan zijn door mondeling, elektronisch of fysiek te ondertekenen) .

Al sinds juli 2016 houdt de eIDAS-verordening in dat alle bedrijven in de Europese Unie elkaars elektronische handtekening regels naleven. Standaardiseren in heel Europa.

Digitale handtekeningen in Frankrijk gebruiken

Frankrijk heeft sinds 2000 wettelijk erkende e-handtekeningen dankzij wet nr. 2000-230, nadat de EU-richtlijn in 1999 is aangenomen. Recentelijk geïntroduceerd, heeft eIDAS deze voorschriften in heel Europa gestandaardiseerd.

Juridisch model

Frankrijk werkt volgens civielrechtelijke systemen welke afkomstig zijn van het Romeinse recht. Civielrechtelijke systemen zijn gebaseerd op:

 • Een beschreven grondwet op basis van specifieke regels/codes (bijv. het Burgerlijk wetboek, regels/codes voor vennootschapsrecht, administratief recht, belastingrecht en grondwettelijk recht).
 • Er is veel minder ruimte voor rechterlijke wetgeving in burgerlijke, straf- en handelsrechtbanken (alleen wetgevende bepalingen worden als bindend voor iedereen beschouwd).
 • In sommige burgerlijke rechtssystemen, b.v. Nederland, hebben geschriften van rechtsgeleerden grote invloed op de rechtbanken.
 • Je vind er rechtbanken die gespecialiseerd zijn voor de onderliggende regels/codes – er zijn daarom meestal afzonderlijke constitutionele rechtbanken, administratieve rechtbanken en burgerlijke rechtbanken.
 • Minder contractvrijheid – er zijn veel bepalingen die in de wet zijn vastgelegd, in een contract kunnen partijen niet uit bepaalde bepalingen contracteren.

Er zijn een aantal bepalingen geïmpliceerd in een contract onder het civielrechtelijke systeem – dit zal er vaak toe leiden dat een contract korter is dan een contract in een land van gemeen recht.

Juridische classificatie

Het juridische model van Frankrijk is gelaagd. Dit betekent dat Gekwalificeerde elektronische handtekening wordt gezien als het legale type. Dit betekent niet dat een niet-gekwalificeerde elektronische handtekeningen niet voor de rechtbank kan worden ingediend, maar er is aanvullend bewijs voor nodig.

Volledige samenvatting

Volgens de Franse wetgeving (artikel 1316 van het Franse burgerlijk wetboek) wordt benadrukt dat contracten geen handgeschreven handtekening nodig hebben om als geloofwaardig te worden beschouwd. Ze worden als dusdanig beschouwd, zolang wettelijk bekwame personen een overeenkomst hebben bereikt (dit kan zijn door mondeling, elektronisch of fysiek te ondertekenen).

Digitale handtekeningen in de Verenigde Staten gebruiken

Sinds 1999, de Uniform Electronic Transactions Act, heeft in de VS het gebruik van elektronische handtekeningen geaccepteerd, waardoor bedrijven de mogelijkheid hebben om deze te gebruiken tijdens de handel.

Juridisch model

Het juridische model van de VS is open. Dit betekent dat er, in tegenstelling tot een gelaagd model (dat gekwalificeerde elektronische handtekeningen als een legitieme vorm van e-handtekening ziet), geen voorwaarden zijn voor typen elektronische handtekeningen. En dus krijgt een gekwalificeerde digitale handtekening geen wettelijke status.

Juridische classificatie

VS hanteert een Common Law-systeem, dat is gebaseerd op:

 • Rechterlijke beslissingen worden als bindend beschouwd.
 • Wetten hebben niet altijd een schriftelijke structuur.
 • In de overeenkomst zijn weinig bepalingen wettelijk vastgelegd.
 • Over het algemeen is alles toegestaan ​​dat niet uitdrukkelijk bij wet is verboden.
 • Er zijn maar weinig bepalingen opgenomen in een contract onder het common law-systeem – het is dus belangrijk om alle voorwaarden te dekken die de relatie tussen de partijen bij een contract in het contract zelf regelen. Dit betekent meestal dat contracten meestal langer zijn dan één in een civiel land.

Volledige samenvatting

De Uniform Electronic Transactions Act (UETA) en de Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) in 2000 hebben bedrijven in staat gesteld om digitale handtekeningen te gebruiken bij de handel. Zowel ESIGN als UETA benadrukken dat elektronische documenten en digitale handtekeningen worden gezien als dezelfde juridische status als traditionele manieren om contracten te voltooien.

Digitale handtekeningen in Turkije gebruiken

De Turkse wet erkent e-handtekeningen en er is een specifieke wet voor e-handtekeningen in Turkije. Elektronische handtekeningen kunnen worden gebruikt in elektronische contracten (zoals gedefinieerd in de Wet op elektronische handtekeningen nr. 5070) en hebben hetzelfde effect als ondertekenen met een natte handtekening.

Het gebruik van elektronische handtekeningen door consumenten is echter niet gebruikelijk in Turkije en daarom zijn bij de meeste transacties geen elektronische handtekeningen vereist.

Juridisch model

Turkije werkt volgens civielrechtelijke systemen welke afkomstig zijn van het Romeinse recht. Civielrechtelijke systemen zijn gebaseerd op:

 • Een grondwet zoals we die in Europa en Amerika kennen op basis van specifieke wetten (bijv. Burgerlijk wetboek, codes voor vennootschapsrecht, administratief recht, belastingrecht en grondwettelijk recht) met het behoud van basisrechten en plichten.
 • In een civiel rechtssysteem is er weinig ruimte voor rechterlijke wetgeving in burgerlijke, straf- en handelsrechtbanken.
 • In een aantal civielrechtelijke systemen, b.v. België, oefenen geschriften van rechtsgeleerden grote invloed uit op de rechtbanken.
 • Rechtbanken die specifiek zijn voor de onderliggende wetsgebieden – er zijn daarom meestal afzonderlijke rechtbanken, zoals; constitutionele, administratieve en burgerlijke rechtbanken.
 • Minder contractvrijheid – veel bepalingen zijn al wettelijk vastgelegd in een contract en business partners kunnen niet uit bepaalde bepalingen contracteren.

Juridische classificatie

Het juridische model van Turkije is gelaagd. Dit betekent dat Gekwalificeerde elektronische handtekening wordt gezien als het legale type. Dit betekent niet dat een niet-gekwalificeerde elektronische handtekeningen niet voor de rechtbank kan worden ingediend, maar er is aanvullend bewijs voor nodig.

Samenvatting

De wetgeving die van toepassing is op e-handtekeningen is de wet inzake elektronische handtekeningen nr. 5070. E-handtekeningen worden meestal gebruikt voor de elektronische contracten of documenten waarbij een van de partijen een overheidsinstantie is (e-state documenten). Daarentegen zijn elektronische handtekeningen in zakelijke overeenkomsten wel legaal.

Zijn Digitale Handtekeningen veilig?

We kunnen niet zeggen dat alle digitale handtekeningen veilig zijn. Zo zijn de standaard digitale handtekeningen makkelijk te vervalsen als ze in simpele vorm worden verstuurd. Om te weten hoe veilig jouw digitale handtekening is zal je altijd moeten gaan kijken bij jouw handtekening provider. Hier bij Signable doen we het volgende om jouw elektronische handtekeningen veilig te houden.

E-mail:
De meeste providers, inclusief Signable, sturen unieke links in e-mails naar de ondertekenaars. Er zal op de link geklikt moeten worden waardoor je toegang krijgt tot het document. De link is alleen toegankelijk voor de persoon die toegang heeft tot het e-mailadres waarnaar het is verzonden. Hij is verder buiten de email dus niet beschikbaar.

SSL-codering:
‘SSL (Secure Sockets Layer)’ is de standaard beveiligingstechnologie voor gecodeerde links. Deze koppeling zorgt ervoor dat alle gegevens die worden overgedragen tussen de webserver en browsers altijd veilig en privé zijn.

Audit Trail:
Alle activiteiten vanaf het moment dat u het document uploadt, wordt vastgelegd in een volledig audit trail of logboek dat is gekoppeld aan de envelop in uw account. De envelop is het bestand waarin 1 of meerdere contracten zijn geplaatst.

Wachtwoord beveiliging:
Als afzender kunt u uw documenten beveiligen met een wachtwoord, wat een extra beveiligingslaag toevoegt aan uw ondertekeningsproces.

Veilig opgeslagen in de cloud:
Wanneer een document is ondertekend en voltooid, wordt het veilig opgeslagen in de Cloud, waar alleen gebruikers die jouw toestemming geeft toegang hebben.

Uitleg
Om het overzicht te behouden hebben wij een video gemaakt waarin jij op je gemak kan zien en luisteren wat Signable doet omtrent veiligheid.

Hoe maak je een Digitale Handtekening?

Bij Signable is het gemakkelijk om een digitale handtekening te zetten. Dit doe je al in een paar simpele stappen!

 1. Klik op nieuwe enveloppe
  We beginnen met het klikken op de “+ Nieuwe enveloppe” button. Dit is de blauwe button die je bovenin, net iets onder je dashboard, vindt. Nadat je hierop klikt kom je op een scherm terecht waar je je contract kan gaan opstellen.
 2. Voeg jouw contract toe
  Aan de linkerkant van deze pagina kan je al je sjablonen vinden en als je naar rechts kijkt vind je de optie om je eigen contracten toe te voegen. In dit voorbeeld kiezen we voor de tweede optie. Je kan hier Word, Excel en PDF bestanden uploaden.
 3. Geef aan welke partijen gaan tekenen
  Het wordt hier al iets drukker op je scherm. Voor Partij #1 vinden wij het makkelijkst als je op de “Voeg mezelf toe als een partij” klikt. Nu zullen jouw gegevens automatisch worden ingeladen. Als Partij #2 kan je de gegevens gebruiken van de persoon die het contract gaat tekenen.
 4. Klik om je velden toe te voegen
  Zijn alle partijen toegevoegd? Top! Dan is het nu tijd om aan te geven welke velden ingevuld moeten worden voor het contract.
 5. Geef de velden aan en vul ze in
  Aan de rechterkant vind je een balk waar je verschillende velden kan toevoegen. Denk hierbij aan een tekstveld, datums, checkboxes en het veld voor de handtekening.
 6. Klik op verzenden
  Als je op Verzenden klikt wordt het document naar jou verstuurd zodra jij de velden hebt ingevuld die jij moest invullen. Jouw contact krijg vervolgens een email met het verzoek tot het invullen van het contract wat er als volgt uitziet. Super clean en gebruiksvriendelijk!

Instructie video voor digitale handtekeningen

Als jij je aanmeld voor een Signable account zal je in de eerste twee weken regelmatig videos zoals deze ontvangen waarin je stap voor stap precies ziet hoe je bepaalde taken in het Signable platform uitvoert.

Welke Bestanden kan je gebruiken voor een digitale handtekening?

BestandsformaatKan je dit bestand gebruiken voor een digitaal contract
PDFJa
Word bestandenJa
Excel bestandenJa
JPG en andere afbeelding bestandenNee

Hoeveel kost een Digitale Handtekening?

Elke provider van digitale handtekeningen rekent verschillende tarieven. Maar om jouw een idee te geven hoeveel een digitale handtekening ongeveer kost zie je hier hoeveel Signable rekent om jouw handtekeningen digitaal te versturen. Wil je meer details over de prijs en wat alles inhoud, neem dan een kijkje op de prijs pagina.

Pay As You GoKlein BedrijfMedium BedrijfGroot BedrijfMultinational
€0,- per maand€25,- per maand€55,- per maand€135,- per maand€225,- per maand

Wat zijn de voordelen van Digitale handtekeningen?

Digitale handtekeningen hebben veel voordelen op de standaard natte handtekening. Zo heb je hier boven kunnen lezen waarom dat ze veilig en rechtsgeldig zijn, maar ook dat je ze vrijwel wereldwijd kan gebruiken. Er zijn natuurlijk nog veel meer voordelen te bedenken, zoals bijvoorbeeld het milieu.

Digitale handtekeningen zijn goed voor het milieu

Neem als voorbeeld een standaard papieren contract. Deze bestaat gemiddeld uit drie vellen papier. In 2018 waren er meer dan 1 miljoen contracten verzonden door Signable. Als al deze contracten geprint waren, dan had je een papier stapel groter dan de Big Ben! In totaal zouden er 375 bomen gekapt moeten worden om deze vellen papier te maken. De Digitale handtekening industrie groeit enorm hard de afgelopen jaren en Signable is niet de enige provider van deze service. Als jij ook digitale handtekeningen gaat gebruiken in jouw bedrijf help jij mee met deze movement om de aarde stukje bij beetje beter te maken, dit, terwijl jij geld bespaard!

Zijn Digitale Handtekeningen goedkoper?

Een contract is niet alleen maar papier en inkt. De verscholen kosten achter een papieren contract gaan een stuk verder. Zo zitten er werk uren achter het maken, aanpassen en opvolgen van een contract. Moeten deze opgeslagen worden in een pand wat jij huurt of waar mogelijk een werknemer kan plaats vinden. Er moet elektriciteit betaald worden om de computer en printer gaan de te houden en zo gaan de kosten maar door.
Als we de kosten laag rekenen, kost een gemiddeld contract €1.14-€1.55. Vergelijk dit met de boven genoemde kosten en je zal vinden dat digitale handtekeningen veel goedkoper zijn om te maken. Daarnaast bespaard het je tijd in de toekomst…

Waarom zijn Digitale handtekeningen sneller?

Digitale handtekeningen zijn sneller omdat je niet door grote archiefbakken hoeft te graven om het juiste contract te vinden om deze aan te passen, maar je gaat gewoon naar de cloud en zoek het juiste contract daar. Je wint ook tijd als je een contract gaat maken, door een simpel drag and drop systeem samen met templates die jij zelf kan maken heb je in een paar minuten jouw contract gemaakt en verstuurd!

Start jouw 14 Dagen proefperiode

Heb jij genoeg gehoord over digitale handtekeningen? Neem vandaag de stap en start jouw gratis proefperiode!
Vul je gegevens hieronder in en je kan meteen van start gaan!

Waarom zou mijn bedrijf elektronische handtekeningen gebruiken?

Het gebruik van elektronische handtekeningen zal jouw processen stroomlijnen, tijd & geld besparen en nog veel meer voordelen met zich meebrengen. Lees verder voor meer info.

Wat is een elektronische handtekening?

Simpel gezegd, een elektronische handtekening stelt een persoon in staat om, op een rechtsgeldige manier, elektronisch zijn handtekening aan een online document te binden.

Zijn elektronische handtekening legaal?

Dankzij de eIDAS zijn elektronische handtekeningen sinds 29 september 2018 rechtsgeldig en legaal in Nederland. Hiervoor werden deze ook al als rechtsgeldig gezien dankzij lokale wetgeving, maar met de komst van de eIDAS zijn de standaarden voor elektronische handtekeningen gelijk getrokken door heel Europa heen.

Voor 29 september was het nodig om, voor elke Europese samenwerking, de wetgeving omtrent elektronische contracten te onderzoeken. Stel je wilt een overeenkomst versturen naar jouw Franse klant. Dan kan je nu, dankzij de eIDAS, deze gewoon verzenden zonder te onderzoeken of dit contract ook in Frankrijk als rechtsgeldig wordt beschouwd.

Kan je elektronische contracten gebruiken als je buiten de EU woont?

Dat is een goede vraag! Om een goed antwoord op deze vraag te geven hebben wij een aparte pagina voorbereid. Op deze pagina kijken wij naar de wetgeving voor elektronische contracten van allerlei verschillende landen. Neem een kijkje op deze pagina en zie hoe je Signable over de hele wereld kan gebruiken!

Kunnen elektronische handtekeningen mij geld besparen?

Papier, inkt, de opslag van de contracten zijn allemaal elementen die geld kosten bij het gebruik van fysieke contracten. Dankzij elektronische contracten ben je hier geen kosten meer aan kwijt. Maar denk ook eens aan hoeveel ruimte je bespaard als je die dossierkast uit je kantoor kan halen. Digitaal ondertekenen betekent dat alle contracten, van HR tot sales, veilig en online opgeslagen zijn.

Kunnen eHandtekeningen tijd besparen?

Als je een elektronische handtekening verzend bespaar je veel tijd. Dit komt omdat je de tijdrovende taken uit het proces neemt. Denk bijvoorbeeld aan het printen, maar ook het verzenden van een contract, of het maken van een afspraak om elkaar face to face te ontmoeten. Verzend jouw contract digitaal en weet dat deze binnen enkele seconden bij jouw klant in de inbox staat. Wat ga jij met de gewonnen tijd doen?

Waar en wanneer kan ik documenten versturen?

Dit is eigenlijk een afgeleide van de tijdswinst die je behaald. Jij kan jouw contracten versturen, waar je ook maar bent. Je hoeft alleen een internet verbinding te hebben en that’s it. Super handig voor de outbound verkoper! Start je device, verbind met het internet, upload je bestand en verzend deze wanneer jij wilt.

Kan iedereen elektronische handtekeningen gebruiken?

Met Signable kan iedereen binnen enkele minuten elektronische handtekeningen gebruiken. Het is gemakkelijk om je account op te zetten en om jouw eerste documenten te verzenden. Als je tegen problemen aanloopt zijn er een tal van opties om deze op te lossen. Zo hebben wij instructievideo’s en een customer success team met wie je kan bellen of chatten op onze website.