Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Signable

Signable (de “website”) voorziet een elektronische handtekening dienst (de “dienst”). Met het gebruik van Signable gaat u akkoord met de gestelde voorwaarden in de algemene voorwaarden van Signable. U verklaard dat u 18 jaar of ouder bent en legaal deze voorwaarden aan kan gaan.

Privacy

Voor verdere informatie over hoe Signable uw informatie opslaat en gebruikt verwijzen wij u door naar onze privacy pagina.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Signable behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het controleren van deze Voorwaarden voorafgaand aan elk gebruik van de Site. Als u de Site en de Service blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden.

Content, auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

U gaat akkoord dat Signable eigenaarschap heeft over alle media uitingen waaronder, maar niet beperkt tot, logo’s afbeeldingen, tekst en software op de Website tenzij anders vermeld, uitzonderingen zijn door gebruikers gemaakte content en while label emails. U gaat akkoord dat u de content op de Website geherproduceerd of verspreid mogen worden zonder Signable’s toestemming. Gebruiker gegenereerde content, met betrekking op maar niet gelimiteerd tot, contracten en white label emails, zijn niet gescreend voordat deze zijn verstuurd maar behoudt het recht om user generated content te screenen voordat deze zichtbaar wordt op de Website. Signable behoud het alleenrecht om content te verwijderen welke de algemene voorwaarden van Signable overtreden, schadelijk is of de lokale wetgeving, regelgeving of overheid verzoeken belemmerd.

Communicatie

Met het creëren van een account op de Website geeft u toestemming aan Signable om contact met u op te nemen door middel van het door u opgegeven mail adres. Met het uploaden van content geeft u Signable toestemming om uw contracten te distribueren naar de door u opgegeven mailadressen.

Omkoping beleid

We houden ons aan alle toepasselijke wetten, statuten en voorschriften met betrekking tot anti-omkoping en anticorruptie. Met betrekking op, maar niet beperkt tot, Artikel 328bis en artikel 328ter van het Wetboek van Strafrecht. (ii) geen activiteiten, praktijken of gedragingen onderneemt die een overtreding zouden vormen op grond van artikel 328bis of artikel 328ter. (iii) zijn van toepassing en zullen gedurende de looptijd van deze Overeenkomst zijn eigen beleid en procedures handhaven. (iv) onmiddellijk een melding aan de Abonnee te doen van elk verzoek of elke vraag om ongepaste financiële of andere voordelen van welke aard dan ook die Signable heeft ontvangen in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst; (v) Abonnee onmiddellijk (schriftelijk) op de hoogte brengen als een buitenlandse overheidsfunctionaris een functionaris of een werknemer wordt van Signable of een direct of indirect belang in Signable verkrijgt; (vi) voor de toepassing van deze sectie wordt de betekenis van adequate procedures en buitenlandse overheidsfunctionaris en of een persoon geassocieerd is met een andere persoon bepaald overeenkomstig het Wetboek van Strafrecht. Voor de doeleinden van deze sectie omvat een persoon die is geassocieerd met Signable, een subcontractant van Signable.

Gratis proefperiode – Gebruiksbeleid

Tijdens de gratis proefperiode zal uw account gelimiteerd zijn tot een maximum van 50 contracten. Dit is hetzelfde aantal enveloppen welke in ons instap level abonnement is inbegrepen. Als u een hoger aantal contracten nodig heeft om bijvoorbeeld de API te testen, stuur ons dan een bericht. Ons klantsucces team zal u hier graag mee helpen.

Beperking van aansprakelijkheid en privacy

Elke verklaring op de website zijn niet bedoeld, en mogen niet opgevat worden, als juridisch advies. Signable neemt geen elke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat overeenkomsten, die elektronisch worden uitgevoerd via Signable, geldig of afdwingbaar zijn volgens de wetten van enig rechtsgebied. Als u de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen in uw land van verblijf wilt bevestigen, moet u juridisch advies inwinnen. Voor een blik op legaliteit met e-Handtekeningen in andere landen, hebben we hier richtlijnen beschikbaar. U begrijpt, stemt ermee in en geeft Signable toestemming om bepaalde informatie, zoals naam, e-mailadres en IP-adres, weer te geven aan andere overeenkomst partijen voor authenticatie. Signable is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de openbaarmaking van die informatie. Uw gebruik van de service is op eigen risico. De service wordt geleverd zolang Signable bestaat, bedrijfsonderdelen zoals de klantenservice zijn bereikbaar op de aangegeven tijden. Ondertekenbaar verwerpt uitdrukkelijk alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Het volledige risico dat voortvloeit uit het gebruik van de site en diensten en / of het gebruik van enige content blijft bij u. Onder geen enkele omstandigheid kunnen de partners, leveranciers, bestuurders en werknemers aansprakelijk worden gesteld voor welke gevolg-, incidentele, directe, indirecte of andere schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbrekingen of verlies van bedrijfsinformatie).

Het tekenen van elektronische documenten

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Signable deze Service alleen biedt als een locatie voor twee of meer partijen om overeenkomsten uit te voeren. Signable is geen partij in uw overeenkomst. Bij ondertekening zijn alleen u en de andere partijen wettelijk verplicht om de overeenkomst na te leven. U gaat ermee akkoord dat Signable niet aansprakelijk of verantwoordelijk gehouden kan worden voor afdwingbaarheid, mislukken van overeenkomsten of schendingen van overeenkomsten door een van de partijen.

Support

U gaat ermee akkoord dat Signable alleen verantwoordelijk is voor het ondersteunen van vragen die u mogelijk heeft met de Site en Service. Signable is niet verplicht om ondersteuning te bieden over overeenkomsten die zijn gesloten tussen u en andere partijen. U gaat ermee akkoord dat Signable geen verantwoordelijkheid draagt en niet aansprakelijk is als er geschillen zouden voortvloeien uit een overeenkomst ondertekend door de Signable Service. Signable is niet verplicht om het geschil te bemiddelen en haar werknemers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor kosten, schade of uitgaven die voortvloeien uit betwiste overeenkomsten.

Uw account

U stemt ermee in dat alle informatie die aan de Site wordt verstrekt naar waarheid, nauwkeurig en volledig is. U gaat ermee akkoord dat u uw informatie op de Site onderhoudt door verouderde informatie bij te werken. U wordt uitsluitend verantwoordelijk gehouden voor: (a) het onderhouden van uw accountgegevens (b) de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens, en (c) alle acties die worden uitgevoerd via uw account. Signable behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken een account te schorsen of te beëindigen:

◦ Op verzoek van een overheidsinstantie

◦ Welke deze voorwaarden heeft overtreden

◦ Via pogingen om de Service te omzeilen om toegang te krijgen tot niet-gedocumenteerde functies of bugs of elke veronderstelde illegale of ongepaste activiteit.

Dergelijke pogingen zullen resulteren in vervolging in de ruimste zin van de wet. Signable kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden jegens u of een derde voor het resultaat van uw account beperking. Een gebruiker van een maandelijks abonnement gaat ermee akkoord het bedrag, voor het abonnement dat zij betalen, te betalen met een toegestane betalingsmethode zoals aangegeven door Signable. Als de betaling niet wordt ontvangen, wordt het account gedowngraded naar het Pay As You Go-abonnement. Helaas kunnen we, vanwege de manier waarop dat Signable wordt gefactureerd, geen restituties verwerken.